පිටුවේ ඉතිහාසය

25 මැයි 2018

13 මැයි 2018

7 සැප්තැම්බර් 2016

11 මාර්තු 2013

4 මාර්තු 2013

11 පෙබරවාරි 2013

2 පෙබරවාරි 2013

26 ජනවාරි 2013

17 ජනවාරි 2013

4 ජනවාරි 2013

8 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

28 නොවැම්බර් 2012

16 නොවැම්බර් 2012

11 ඔක්තෝබර් 2012

7 ඔක්තෝබර් 2012

21 සැප්තැම්බර් 2012

20 සැප්තැම්බර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

30 අගෝස්තු 2012

10 අගෝස්තු 2012

27 ජූලි 2012

26 ජූනි 2012

24 ජූනි 2012

21 ජූනි 2012

19 ජූනි 2012

16 ජූනි 2012

13 ජූනි 2012

6 මැයි 2012

2 පෙබරවාරි 2012

24 ජනවාරි 2012

17 නොවැම්බර් 2011

23 ඔක්තෝබර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

27 සැප්තැම්බර් 2011

16 සැප්තැම්බර් 2011

4 සැප්තැම්බර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

24 අගෝස්තු 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අයිඕඑස්_(ඇපල්)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි