පිටුවේ ඉතිහාසය

9 ඔක්තෝබර් 2022

4 ජනවාරි 2021

9 දෙසැම්බර් 2020

14 අප්‍රේල් 2015

13 අප්‍රේල් 2015

11 මාර්තු 2013

18 පෙබරවාරි 2013

17 පෙබරවාරි 2013

4 දෙසැම්බර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

23 සැප්තැම්බර් 2012

10 අගෝස්තු 2012

22 ජූලි 2012

12 මැයි 2012

25 අප්‍රේල් 2012

24 අප්‍රේල් 2012

7 මාර්තු 2012

28 පෙබරවාරි 2012

3 පෙබරවාරි 2012

7 ජනවාරි 2012

3 ජනවාරි 2012

28 නොවැම්බර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

29 අගෝස්තු 2011

11 අගෝස්තු 2011

20 ජූලි 2011

22 මැයි 2011

6 අප්‍රේල් 2011

5 අප්‍රේල් 2011

14 පෙබරවාරි 2011

5 පෙබරවාරි 2011

2 පෙබරවාරි 2011

2 දෙසැම්බර් 2010

20 නොවැම්බර් 2010

5 ඔක්තෝබර් 2010

4 ඔක්තෝබර් 2010

5 අගෝස්තු 2010

10 ජූලි 2010

5 ජූලි 2010

23 මැයි 2010

4 මැයි 2010

2 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අභ්‍යවකාශ_යානා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි