පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

13 පෙබරවාරි 2013

12 පෙබරවාරි 2013

11 දෙසැම්බර් 2012

20 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

24 ඔක්තෝබර් 2011

4 ඔක්තෝබර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

7 සැප්තැම්බර් 2011

16 ජූලි 2011

18 මැයි 2011

10 මැයි 2011

8 මැයි 2011

7 මැයි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අපෘෂ්ඨවංශීන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි