පිටුවේ ඉතිහාසය

20 ජූනි 2023

25 ඔක්තෝබර් 2022

21 මාර්තු 2022

9 ජනවාරි 2022

4 දෙසැම්බර් 2021

3 දෙසැම්බර් 2021

1 ජූලි 2021

28 ජූනි 2020

7 අප්‍රේල් 2019

15 නොවැම්බර් 2018

13 නොවැම්බර් 2018

3 ඔක්තෝබර් 2018

12 ජනවාරි 2016

7 ඔක්තෝබර් 2015

14 ජූලි 2015

21 දෙසැම්බර් 2014

24 ඔක්තෝබර් 2013

19 මැයි 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අනුරාධපුර_යුගය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි