පිටුවේ ඉතිහාසය

25 සැප්තැම්බර් 2016

9 ජූනි 2016

31 මැයි 2016

29 මැයි 2016

11 මාර්තු 2013

28 ජනවාරි 2013

18 දෙසැම්බර් 2012

4 අගෝස්තු 2012

5 මැයි 2012

30 මාර්තු 2012

1 මාර්තු 2012

29 පෙබරවාරි 2012

12 ජනවාරි 2012

11 ජනවාරි 2012

12 නොවැම්බර් 2011

9 ඔක්තෝබර් 2011

27 ජූනි 2011

25 දෙසැම්බර් 2010

26 ඔක්තෝබර් 2010

18 සැප්තැම්බර් 2010

4 සැප්තැම්බර් 2010

25 අප්‍රේල් 2010

31 මාර්තු 2010

15 මාර්තු 2010

14 මාර්තු 2010

24 පෙබරවාරි 2010

18 පෙබරවාරි 2010

4 පෙබරවාරි 2010

30 ජනවාරි 2010

12 ජනවාරි 2010

28 දෙසැම්බර් 2009

11 දෙසැම්බර් 2009

5 අගෝස්තු 2009

19 ජූනි 2009

28 මැයි 2009

31 මාර්තු 2009

9 මාර්තු 2009

9 පෙබරවාරි 2009

7 පෙබරවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අධික_අවුරුද්ද" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි