පිටුවේ ඉතිහාසය

14 අප්‍රේල් 2017

17 අගෝස්තු 2015

14 සැප්තැම්බර් 2014

11 ජූලි 2014

13 සැප්තැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

28 පෙබරවාරි 2013

6 පෙබරවාරි 2013

29 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

8 ජනවාරි 2013

27 නොවැම්බර් 2012

18 සැප්තැම්බර් 2012

5 ජූනි 2012

10 මැයි 2012

1 මැයි 2012

19 මාර්තු 2012

14 පෙබරවාරි 2012

4 ජනවාරි 2012

3 දෙසැම්බර් 2011

14 නොවැම්බර් 2011

3 නොවැම්බර් 2011

23 සැප්තැම්බර් 2011

6 සැප්තැම්බර් 2011

19 අගෝස්තු 2011

13 අගෝස්තු 2011

19 මැයි 2011

26 පෙබරවාරි 2011

13 පෙබරවාරි 2011

5 ජනවාරි 2011

28 අගෝස්තු 2010

27 අගෝස්තු 2010

23 මැයි 2010

27 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අකිරා_කුරෝසාවා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි