මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

4 මාර්තු 2013

23 පෙබරවාරි 2013

3 පෙබරවාරි 2013

2 පෙබරවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

3 ජනවාරි 2013

29 දෙසැම්බර් 2012

28 දෙසැම්බර් 2012

27 දෙසැම්බර් 2012

26 දෙසැම්බර් 2012

25 දෙසැම්බර් 2012

2 නොවැම්බර් 2012

26 ඔක්තෝබර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

30 සැප්තැම්බර් 2012

25 සැප්තැම්බර් 2012

27 අගෝස්තු 2012

26 අගෝස්තු 2012

20 අගෝස්තු 2012

14 අගෝස්තු 2012

2 ජූලි 2012

24 ජූනි 2012

16 ජූනි 2012

10 ජූනි 2012

17 අප්‍රේල් 2012

4 මාර්තු 2012

29 පෙබරවාරි 2012

19 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

1 ජනවාරි 2012

10 දෙසැම්බර් 2011

28 නොවැම්බර් 2011

19 නොවැම්බර් 2011

13 නොවැම්බර් 2011

9 ඔක්තෝබර් 2011

27 සැප්තැම්බර් 2011

5 සැප්තැම්බර් 2011

4 සැප්තැම්බර් 2011

14 අගෝස්තු 2011

24 ජූනි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Obersachsebot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි