මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

6 ජූනි 2012

21 මැයි 2012

20 මැයි 2012

19 මැයි 2012

18 මැයි 2012

17 මැයි 2012

16 මැයි 2012

15 මැයි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/MSBOT" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි