මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

3 ඔක්තෝබර් 2020

28 සැප්තැම්බර් 2020

11 සැප්තැම්බර් 2020

4 සැප්තැම්බර් 2020

27 අගෝස්තු 2020

16 අගෝස්තු 2020

12 අගෝස්තු 2020

11 අගෝස්තු 2020

30 මැයි 2020

28 මැයි 2020

27 මැයි 2020

24 මැයි 2020

22 මැයි 2020

19 මැයි 2020

18 මැයි 2020

16 මැයි 2020

14 මැයි 2020

12 මැයි 2020

1 මැයි 2020

12 අප්‍රේල් 2020

8 අප්‍රේල් 2020

4 අප්‍රේල් 2020

26 මාර්තු 2020

25 මාර්තු 2020

23 මාර්තු 2020

19 මාර්තු 2020

12 මාර්තු 2020

10 මාර්තු 2020

8 මාර්තු 2020

6 මාර්තු 2020

4 මාර්තු 2020

28 පෙබරවාරි 2020

26 පෙබරවාරි 2020

25 පෙබරවාරි 2020

20 පෙබරවාරි 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/A.Savin" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි