මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

15 මාර්තු 2017

21 ඔක්තෝබර් 2016

19 පෙබරවාරි 2016

11 ජනවාරි 2016

15 ජූලි 2015

27 අප්‍රේල් 2015

16 දෙසැම්බර් 2014

16 සැප්තැම්බර් 2014

13 අගෝස්තු 2014

26 ජූනි 2014

11 ඔක්තෝබර් 2013

30 ජූලි 2013

15 දෙසැම්බර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

16 දෙසැම්බර් 2010

18 ඔක්තෝබර් 2010

6 අප්‍රේල් 2010

20 ජනවාරි 2010

29 මැයි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/192.248.48.9" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි