විකිපීඩියා:සංස්කරණ යුද්ධ

(විකිපීඩියා:1RR වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මෙම පිටුව ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ නිල ප්‍රතිපත්තිවල සිංහල පරිවර්ථනයක් ලෙස ආරම්භ කරණලදී. ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ පරිශීලකයන් අතර මේ පිලිබඳ පුළුල් පිලිගැනීමක් ඇති අතර එහි සියළු පරිශීලකයන් පිලිපැදියයුතු සම්මතය ලෙස සැලකේ. මෙම පිටුව සංස්කරණය කරන විට, කරැණාකාර ඔබගේ සංශෝධනය පොදු එකඟත්වය මත පැවරෙනවාදැයි සහතික කරන්න. දෙගිඩියාවෙන් සිටින විට, ප්‍රථමයෙන් සාකච්ජා පිටුවෙහි සාකච්ජා කර සිටින්න.
මෙම ලිපියේ අඩංගු කරුණු සැකෙවින්: Don't use edits to fight with other editors. Disagreements should be resolved through discussion.
Wikipedia page history showing a severe edit war
Edit warring doesn't help when attempting to resolve disputes. In fact, engaging in such behavior will usually inflame the dispute, and poison the environment that Wikipedia editors all share.

මෙය විකිපීඩියා ව්‍යාපෘති පිටුවකි.

සංස්කරණ යුද්ධයට විසඳුම මෙය නොවේ

සංස්කරණ යුද්ධ ඍණාත්මක දෙයකි.

සංස්කරණය
 • ඵලදායක යමක් කිරීමට ඇති කාලය විනාශ වේ.
 • සංස්කරණ යුද්ධයක් කිරීම එම පරිශීලකයන් ගේ නමට කැළලකි.
 • අනෙක් පරිශීලකයන්ට දායකවීමට බාධා ඇති වේ.
 • සංස්කරණ ඉතිහාසය අනවශ්‍ය ලෙස දික් ගැස්සෙයි.
 • සෑම සංස්කරණයකට ම පරිගණක​ දෘඩාංග සම්පත් වැය වීමක් සිදු වේ.

සංස්කරණ යුද්ධවලින් තොරව ගැටුම් නිරාකරණය​

සංස්කරණය
 
අදාළ මූලාශ්‍ර ආශ්‍රය කරමින් කරුණු සොයමින් එකට එකතු වී වැඩ කිරීමයි සංස්කරණ යුද්ධයට විසඳුම​
 • යම් සංස්කරණයක් ගැන ගැටළුවක් වේ නම් පළමුව අදාළ සංස්කාරකවරයා සමඟ සංවාදයක් අරඹන්න​.
 • එම විෂය සම්බන්ධ මූලාශ්‍ර පරිශීලනය කරන්න​.
 • අනෙක් පරිශීලකයන් ගේ අදහස් විමසන්න​.
 • ආවේගවලින් තොර වී චිත්ත සමාධියෙන් සංස්කරණයේ යෙදෙන්න​.

වාසනාවකට පෙර මෙතෙක් කල් සිංහල විකිපීඩියාවේ සංස්කරණ යුද්ධ දුලභ දෙයක් විය​.

සංස්කරණ ප්‍රතිවර්තනය ගැන ප්‍රතිපත්ති

සංස්කරණය

මේ ගැන සිංහල විකිපීඩියා ප්‍රජාව ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවන් සකසා ගැනීමට කාලය පැමිණ ඇත​.


An edit war occurs when editors who disagree about the content of a page repeatedly override each other's contributions. Editors engaged in a dispute should reach consensus or pursue dispute resolution rather than edit war. Edit warring is unconstructive, creates animosity between editors, makes consensus harder to reach, and causes confusion for readers. Users who engage in edit warring risk being blocked or even banned. An editor who repeatedly restores their preferred version is edit warring, regardless of whether those edits are justifiable. Claiming "My edits were right, so it wasn't edit warring" is not a valid defense.

There is a bright line known as the three-revert rule (3RR). To revert is to undo the action of another editor. The three-revert rule states that an editor must not perform more than three reverts, in whole or in part, whether involving the same or different material, on a single page within a 24-hour period. Any appearance of gaming the system by reverting a fourth time just outside of the 24-hour slot will usually be considered edit warring. There are certain exemptions to the three-revert rule, such as reverting vandalism or clear violations of the policy on biographies of living persons; see below for details. The three-revert rule is a convenient limit for occasions when an edit war is happening fairly quickly; it is not a definition of "edit warring", and it is absolutely possible to engage in edit warring without breaking the three-revert rule, or even coming close to doing so.

What edit warring is

සංස්කරණය

Wikipedia encourages editors to be bold, but while a potentially controversial change may be made to find out whether it is opposed, another editor may revert it. This may be the beginning of a bold, revert, discuss (BRD) cycle. An edit war only arises if the situation develops into a series of back-and-forth reverts. Nevertheless, not every revert or controversial edit is regarded as edit warring:

When reverting, be sure to indicate your reasons. This can be done in the edit summary and/or talk page. Anti-vandalism tools such as Twinkle, Huggle and rollback should not be used to undo good-faith changes in content disputes without an appropriate edit summary.

The three-revert rule

සංස්කරණය

Editors who engage in edit warring are liable to be blocked from editing to prevent further disruption to the affected page. While any amount of edit warring may lead to sanctions, there is a bright-line rule called the three-revert rule (3RR), the violation of which will usually be considered edit warring, and often leads to the user engaging in the behavior to be blocked.

The three-revert rule states:

An editor must not perform more than three reverts on a single page—whether involving the same or different material—within a 24-hour period. An edit or a series of consecutive edits that undoes or manually reverses other editors' actions—whether in whole or in part—counts as a revert. Violations of this rule often attract blocks of at least 24 hours. Fourth reverts just outside the 24-hour period will usually also be considered edit-warring, especially if repeated or combined with other edit-warring behavior. See below for exemptions.

The term "page" in the three-revert rule above is defined as any page on Wikipedia, including those in talk and project spaces. The term "revert" is defined as any edit (or administrative action) that reverses or undoes the actions of other editors, in whole or in part, whether involving the same or different material, and whether performed using undo, rollback, or done so completely manually. A series of consecutively saved reverting edits by one user, with no intervening edits by another user, counts as one revert.

The three-revert rule applies per person, not per account; reverts made by multiple accounts operated by one editor count together. Editors violating 3RR will usually be blocked for 24 hours for a first incident. Even without a 3RR violation, an administrator may still act if they believe a user's behavior constitutes edit warring, and any user may report edit warring with or without 3RR being breached. The rule is not an entitlement to revert a page a specific number of times.

If an editor violates 3RR by mistake, they should reverse their own most recent reversion. Administrators may take this into account and decide not to block in such cases—for example, if the user is not a habitual edit warrior and is genuinely trying to rectify their own mistake.

Edit warring and 3RR violations are not detected automatically. Either wait for an administrator to take action, or take any of the steps suggested in the § What to do if you see edit-warring behavior section below.

The following reverts are exempt from the edit-warring policy:

 1. Reverting your own actions ("self-reverting").
 2. Reverting edits to pages in your own user space, so long as you are respecting the user page guidelines.
 3. Reverting actions performed by banned users in violation of a ban, and sockpuppets or meatpuppets of banned or blocked users.
 4. Reverting obvious vandalism—edits that any well-intentioned user would agree constitute vandalism, such as page blanking and adding offensive language.
 5. Removal of clear copyright violations or content that unquestionably violates the non-free content policy (NFCC). What counts as exempt under NFCC can be controversial, and should be established as a violation first. Consider opening a deletion discussion at Wikipedia:Files for discussion instead of relying on this exemption.
 6. Removal of content that is clearly illegal under U.S. law, such as child pornography and links to pirated software.
 7. Removing contentious material that is libelous, biased, unsourced, or poorly sourced according to Wikipedia's biographies of living persons (BLP) policy. What counts as exempt under BLP can be controversial. Consider reporting to the BLP noticeboard instead of relying on this exemption.
 8. Reverting unambiguous spam, where the content would be eligible for page deletion under criterion G11 if it was a standalone page.

Considerable leeway is also given to editors reverting to maintain the quality of a featured article while it appears on the Main Page.

If you are claiming an exemption, make sure there is a clearly visible edit summary or separate section of the talk page that explains the exemption. When in doubt, do not revert. Instead, follow the guidance below in § Handling of edit-warring behaviors.

Other revert rules

සංස්කරණය

Additional restrictions on reverting may be imposed by the Arbitration Committee, by admins under Discretionary sanctions, or by the community under General sanctions. These restrictions include:

one-revert rule (1RR): The one-revert rule is analogous to the three-revert rule as described above, with the words "more than three reverts" replaced by "more than one revert". There may also be a requirement to discuss each reversion on the talk page, and sometimes the phrase "24-hour period" is replaced by some other time period, such as "one week" or "one month". The rule may be applied to either pages or editors.
zero-revert rule (0RR): The zero-revert rule means a complete prohibition on reverts (as defined for the purpose of the three-revert rule) applied to one or more editors.

An imposed rule does not apply retroactively. That is, if an editor has reverted in the past 24 hours before a 1RR has been applied, their first subsequent revert is not a violation, although editors in these instances are strongly encouraged to discuss instead of revert.

Editors of policy and guideline pages are strongly encouraged to follow 1RR or 0RR (see Wikipedia:Policies and guidelines § Bold). Editors may also voluntarily agree to abide by stricter reverting standards on other pages in response to problems in a particular area or as a general editing philosophy. For more details, see Wikipedia:Revert only when necessary.

Handling of edit-warring behaviors

සංස්කරණය

What to do if you see edit-warring behavior

සංස්කරණය
 
If an edit war develops, participants should try to discuss the issue on the talk page and work things out.

It is better to seek help in addressing the issue than to engage in edit warring. When disagreement becomes apparent, one, both, or all participants should cease warring and discuss the issue on the associated talk page or seek help at appropriate venues. Other alternative approaches recommended within the community are suggested in § How experienced editors avoid becoming involved in edit wars.

If the edit warring user(s) appear unaware that edit warring is prohibited, they can be told about this policy by posting a {{subst:uw-ew}} or {{subst:uw-3rr}} template message on their user talk page. Avoid posting a generic warning template if you are actively involved in the edit war yourself; it can be seen as aggressive. Consider writing your own note to the user specifically appropriate for the situation, with a view to explicitly cooling things down.

If several days have passed since the last edit action, consider doing nothing—our primary objective is to stop active edit wars.

If, despite such efforts, one or more users fail to cease edit warring, refuse to work collaboratively or heed the information given to them, or do not move on to appropriate dispute resolution, then consider making a request for administrative involvement. The standard way to do this is to add a report at Wikipedia:Administrators' noticeboard/Edit warring.

How to avoid an edit war

සංස්කරණය
  This section අඩංගු කරුණු සැකෙවින්: Communication is the key to avoiding conflict. Follow Wikipedia:Editing policy § Talking and editing.

Once it is clear there is a dispute, avoid relying solely on edit summaries and discuss the matter on the associated talk page, which is where a reviewing administrator will look for evidence of trying to settle the dispute. Instead of reverting, add an appropriate cleanup tag and keep in mind that there is no due-date. See also Wikipedia:Reverting § Avoid reverting during discussion.

When discussion does not produce a conclusion, bringing wider attention to a dispute can lead to compromise. Consider getting a third opinion or starting a request for comment. Neutral editors aware of the dispute will help curb egregious edits while also building consensus about the dispute. If these methods fail, seek informal and formal dispute resolution.

Some experienced editors deliberately adopt a policy of only reverting edits covered by the exceptions listed above or limiting themselves to a single revert; if there is further dispute, they seek dialog or outside help rather than make the problem worse, i.e., they revert only when necessary. This policy may be particularly appropriate for controversial topics where views are polarized and emotions run high, resulting in more frequent edit warring.

The bottom line: use common sense, and do not participate in edit wars. Rather than reverting repeatedly, discuss the matter with others; if a revert is necessary, another editor may conclude the same and do it (without prompting), which would then demonstrate consensus for the action. Request page protection rather than becoming part of the dispute by reverting.

Administrator guidance

සංස්කරණය

Administrators decide whether to issue a warning or block; these are intended to prevent, deter and encourage change in disruptive behavior, not to punish it. Where a block is appropriate, 24 hours is common for a first offense; administrators tend to issue longer blocks for repeated or aggravated violations, and will consider other factors, such as civility and previous blocks. Where multiple editors engage in edit wars or breach 3RR, administrators should consider all sides, since perceived unfairness can fuel issues. According to WP:Administrators, "Administrators should not normally use their tools in matters in which they are personally involved (for example, in a content dispute in which they are a party)."

 • Yasseri, Taha; Sumi, Robert; Rung, András; Kornai, András; Kertész, János (June 20, 2012). "Dynamics of Conflicts in Wikipedia". PLOS ONE. 7 (6): e38869. arXiv:1202.3643. Bibcode:2012PLoSO...738869Y. doi:10.1371/journal.pone.0038869. PMC 3380063. PMID 22745683.