ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: බ්‍රහස්පතින්දා / වෙලාව: 00:20, මැයි 24, 2019 IST (purge); විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රීඩක ගම්මානය


{{https://medium.com/@sha.roben12/%E0%B6%91%E0%B6%9A-%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A-%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A-%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A-%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AF-%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF-%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD-%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B6%B8-%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA-%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92-%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD-%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD-dbd683d1c012 }}

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

මැයි 23:
  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
  • තවත් සිදුවීම්: මැයි 22මැයි 23මැයි 24