ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
The pith helmet (in this case, of the Second French Empire) is an icon of colonialism in tropical lands

එක් භූ ප්‍ර දේශයක් පිරිසක් විසින් තවත් ප්‍රදේශයක තම යටත් විජිතයක් පිහිටුවා (හෝ තවත් ප්‍රදේශයක් තම යටත් විජිතයකට ඈදා ගෙන) පවත්වාගෙන යාමත්, එම යටත් විජිත ප්‍රදේශය සූරාකෑමට ලක්කිරීමත් යටත්විජිතවාදය ලෙස හඳුන්වයි.

අර්ථ දැක්වීමසංස්කරණය

යටක් විජිත වර්ගසංස්කරණය

අතීතයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යටත්විජිතවාදය&oldid=292164" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි