මූලික භෞතික නියත

Mass [M] Lenth [L] Time [T]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මූලික_භෞතික_නියත&oldid=470636" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි