මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවෙහි ජනවිකාශ විද්‍යාව

ජනගහණය

- 	           2010 ඇස්තමේන්තුව 	1,338,612,968[3] (1st)
- 	           2000 ජන සංගණනය 	1,242,612,226 
- 	            ඝණත්වය 	139.6/කිමී2 (53rd)
              363.3/සතරැස් සැතපුම්


[1]

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_China