මැලේ බසින් ඇති සිංගප්පූරුවේ ජාතික ගීය මජාලා සිංහපුරාවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මජාලා_සිංහපුරා&oldid=265665" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි