පළමු ධර්ම දේශනය කුමක්ද

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බුද්ධාමෙහි_ඉතිහාසය&oldid=469108" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි