ඡන්ද ක්‍රමය

(බහු-මන්ත්‍රී වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ඡන්ද ක්‍රමයක් හෝ මැතිවරණ ක්‍රමයක් හෝ යනු ඡන්දදායකයා විසින් බොහෝවිට මැතිවරණයකදී හෝ ප්‍රතිපත්තියක් පිළිබඳ ජන මත විමසුමකදී හෝ පවතින විකල්පයන් අතුරින් එක් තෝරාගැනුමක් සිදු කිරීමට භාවිතා කරන එක් ක්‍රමයකි.

බහු-ජයග්‍රාහක ක්‍රමසංස්කරණය

 
2005 ජර්මානු ෆෙඩරල් මැතිවරණයේදී එක් එක් පක්ෂ දිනාගත් ආසන විසින් නිරූපිත සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමයෙහි නිදසුනක්.

බොහෝ බටහිර ප්‍රජාතන්ත්‍රයන් කිසියම් ආකාරයක බහු-ජයග්‍රාහක ඡන්ද ක්‍රමයක් වන අතර, එක්සත් ජනපදය හා එක්සත් රාජධානිය සංගණ්‍ය ව්‍යතිරේකයන් වෙති.