පුස්තකාල විද්‍යාව

පුස්තකාල විද්‍යාව (නිතර භාවිතාවන පද ලෙස පුස්තකාල අධ්‍යාපනය, පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යාව) අන්තර්-ශික්ෂණ හෝ බහු-ශික්ෂණ ක්ෂේත්‍රයක් වෙ. is an interdisciplinary or multidisciplinary field that applies the practices, perspectives, and tools of management, information technology, education, and other areas to libraries; the collection, organization, preservation, and dissemination of information resources; and the political economy of information. Martin Schrettinger, a Bavarian librarian, coined the discipline within his work (1808-1828) Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft oder Anleitung zur vollkommenen Geschäftsführung eines Bibliothekars.

ඉතිහාසයසංස්කරණය

17 වන සියවසසංස්කරණය

19 වන සියවසසංස්කරණය

20 වන සියවසසංස්කරණය

21 වන සියවසසංස්කරණය

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුවසංස්කරණය

රැකියා දැක්ම සහ අවස්ථාසංස්කරණය

එක්සත් ජනපදයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා පුස්තකාල විද්‍යාවසංස්කරණය

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ පුස්තකාල නායකත්වයසංස්කරණය

පුස්තකාලයාධිපතිත්වය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සඳහා කැප වූ වෘත්තීය සංගම් කණ්ඩායම්සංස්කරණය

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ගැටළු වලට අදාළ පුස්තකාල විද්‍යා ශිෂ්‍යත්වයසංස්කරණය

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ගැටළු වලට අදාළ පුස්තකාල ප්‍රතිපත්තිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුස්තකාල_විද්‍යාව&oldid=465433" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි