පැස්කලය (සංකේතය: Pa)යනු පීඩනය, ආතතිය, Young's modulus හා tensile strength මැනීමේ අන්තර්ජාතික ඒකකයයි.

pascal
Psidial.jpg
A pressure gauge reading in psi (red scale) and kPa (black scale)
Unit information
Unit system: SI derived unit
Unit of... Pressure / Stress
Symbol: Pa
Named after: Blaise Pascal
In SI base units: 1 Pa = 1 kg/(m·s2)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පැස්කලය&oldid=249161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි