ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය

වැඩකරන ජනතාවගේ දිනය මැයි පලමු වන දායි . සෑම සේවකයෙක්ටම මෙය සැමරීමට අයිතිය ඇත.

ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය
{{{holiday_name}}}