ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

මුල් ගොනුව(SVG ගොනුව, නාමමාත්‍රිකව 212 × 211 පික්සල්, ගොනු විශාලත්වය: 5 කි.බ.)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

Creative Commons icon

CC-Zero

This file is from the Open Clip Art Library, which released it explicitly into the public domain (see here). Original URL: https://openclipart.org/detail/119143/modern-clock

বাংলা | Čeština | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | Македонски | Malti | Nederlands | Polski | Português | Português do Brasil | Română | Русский | Svenska | ไทย | Türkçe | Українська | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−
Open Clip Art Library logo
Creative Commons CC-Zero මෙම ගොනුව Creative Commons යටතේ ලබාගත හැකි කොට ඇත. CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
කාර්යයක් මෙම ඔප්පුව සමග සබඳින පුද්ගලයෙකු ප්‍රතිරූපණ අයිතිය හා ඒ හා සබැඳිහා ඊට ආසන්න නීතීන්ට යටත්ව ඒ නීතින් ඉඩ දෙන තරමින් තමන්ගේ අයිතීන් ප්‍රතික්‍ෂේප කරමින් එම කාර්යයන් ලෝක ව්‍යාප්තව public domain වෙත නිදහස් කරයි. ඔබට එම කාර්යයන් අවසර විමසීමකින් තොරව පිටපත් කරන්නට, වෙනස් කරන්නට, බෙදාහරින්නට, භාවිතා කරන්නට වාණිජ පරමාර්ථයකින් වුවද හැකිය.

derivative works

Derivative works of this file: Clock - Under Construction.svg

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්11:14, 25 මාර්තු 2009 11:14, 25 මාර්තු 2009වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය212 × 211 (5 කි.බ.)Mike.lifeguardReverted to version as of 14:02, 24 April 2007
00:49, 25 මාර්තු 2009 00:49, 25 මාර්තු 2009වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය212 × 211 (7 කි.බ.)Bulbasaur1928Reverted to version as of 17:06, 30 May 2006
14:02, 24 අප්‍රේල් 2007 14:02, 24 අප්‍රේල් 2007වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය212 × 211 (5 කි.බ.)Tene~commonswikiCleanup
17:06, 30 මැයි 2006 17:06, 30 මැයි 2006වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය212 × 211 (7 කි.බ.)Liftarn{{PD-OpenClipart}} Category:Clock icons

මෙම ගොනුවට ලිපි 3 ක් බැඳේ:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

මෙම ගොනුවේ තවත් ගෝලීය භාවිත බලන්න.

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Modern_clock_chris_kemps_01.svg" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි