1100 දශකය

(ක්‍රි.ව. 1100ගණන් (දශකය) වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)