මුහුණ, හිස් කබල, කෙස් මීට අයත් ය. මිනිස් සිරුරේ මුදුන හෙවත් සිරස යි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔළුව&oldid=248268" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි