විශ්ව විසිරි වියමනේ විශේෂයෙන් සදහන් කරන ලද ලිපිනයක් සඳහා යොමුවීමට භාවිතා කරයි.