උදවු:ආශ්‍රයකරණය පිළිබඳ හැඳින්වීම/1

je sui9s le bo