ලක්දිව තුල තුන් සිංහලේ පිහිටීම

රජරට හෙවත් පිහිටි රට ලක්දිව පැවති ඓතිහාසික බෙදීමක් වූ තුන් සිංහලේට අයත් එක් කලාපයකි. මෙම කලාපය විවිධ කාලසීමා තුල දේශපාලනික පරිපාලනමය ඒකකයක් ලෙසින් පැවතිති. වෙනම රටක් ලෙස පැවත් යුගයේදී එය රජරට රාජධානිය ලෙස සැලකේ.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රජරට&oldid=427632#අනුරාධපුර_යුගය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි